• head_banner_01

Gözleg we ösüş

Gözleg we ösüş

R&D-3
Research and development (1)
Research and development (2)
Wagt Jikme-jiklikler
30-njy iýun ABŞ-dan gelen müşderi, goýy ýaşyl reňkli terrazzo üçin surat iberýär we adaty reňkimizi hödürlemegimizi haýyş edýär.
10-njy iýul gysylan çipler terrazzony 1 hepde öwreniň, ilkinji nusga biz tarapyndan ýasaldy. Köp bölegi ajaýyp görünýär we nusgany 20% garaňky etmek üçin has köp gara we goýy ýaşyl agregat goşmagy haýyş edýäris.Fon reňki ýaşyl reňkden birneme garaňky bolup biler öýdýän. Gara agregat dolandyryş nusgasy bilen birmeňzeş bolup görünýär. Ak çipler hem 20% köpeldilip bilner.
5-nji awgust dolandyryş nusgasyny has deandy.ve gota arger dolandyryş nusgasyny çözmäge kömek etmek üçin.
11-nji awgust Senkond nusgasyny ýasadyk, fonda ýaşyl reňkini şol bir ýagtylyk derejesine öwürmek üçin 20-30% garaňkylaşdyrýarys.Biraz ak diýip pikir edişimiz ýaly, olardan has köp 1 hepde ýeňýäris.Ylalaşylansoň, nusgaňyzy has ýakynlaşdyrmak üçin goşmaça hepde bar.
16-njy awgust Bizden ýasalan 2 wariant nusgasy, Biri birneme ýeňil, beýlekisi diýen ýaly birmeňzeş. "Bular fantastik görünýär" jogaplary, biziň iberen şol 2 opsiýamyzyň hemmesi.
27-nji awgust biz olardan komet aldyk, 1-nji wariant (ýeňil wersiýa) saýlandy