• head_banner_01;

Habarlar

Habarlar

 • Daş maňlaýyň hiline nädip baha bermeli?

  Daş maýatnik poslamaýan polatdan ybarat material bolup, diwary daşy berkitýär, ýagny daşy demir keel bilen birleşdirýän aksesuar.Diwar bilen şiferiň arasynda açylmaýan aksessuar bolsa-da, t materialynda ünsden düşürip bolmajak baglanyşykdyr ...
  Koprak oka
 • Daş asma prosesi

  Ode Düwün nusgasy ruction Gurluşyk prosesi ounder arassalamak → synag gurnama → sement süýümli baglanyşyk gatlagy → asma daş → tehniki hyzmat → kristal ýerüsti bejergisi ◎ Esasy pursatlar 1) Daş ýerleşiş meýilnamasy çuňlaşdyrylmazdan ozal sahypanyň ululygy barlanmalydyr.Öndüriji we taslama bölümi ...
  Koprak oka
 • Basgançaklaryň daş eteklerini nädip düzmeli?

  Etek çyzygynyň esasy wezipesi diwary we ýeri berk birleşdirmek, diwaryň deformasiýasyny azaltmak, daşarky güýçleriň çaknyşmagyndan döreýän zeperlerden gaça durmak, şeýle hem hapanyň hapalanmagy sebäpli diwaryň hapalanmagyny azaltmakdyr. ýer m bolanda diwardaky suw ...
  Koprak oka
 • Tebigy lýuks daşyň galyndylary asfalt üçin ulanylýar?Ine, sen git!

  Rowaýata öwrülen hazynalaryň köpüsi, ummasyz baýlyk we altyn-kümüş şaý-sepleri bolan suwasty aagondarha köşgünden gelýär.Rowaýatlar rowaýatlar.Hakyky hazynalar nireden gelýär?Jogap ýeriň astyndadyr.Earther ýüzünde natu ýaly köp sanly hazyna bar ...
  Koprak oka
 • Biofil dizaýny we Terrazzo

  Aslynda, bu dizaýn inisiatiwasy, daşky gurşawda tebigaty we organiki elementleri nädip goşmalydygyny ykrar edýär we täzeden kesgitleýär.Gözlegler, daş-töweregimiziň keýpimize, stres derejämize we umumy saglygymyza uly täsir edip biljekdigini görkezdi.Bu düşünjäni üstünlikli gazanmak üçin i ...
  Koprak oka
 • Ak Terrazzo

  Ak reňk arhitekturada möhüm ähmiýete eýe bolupdyr.Garaňkylygy, yşyklary we kölegeleri görkezmek ukybyna eýedir.Ak terrazzo giňişligi owadan we çylşyrymly görnüşde kesgitlemegiň iň oňat usulydyr.Ak reňk hem wagtlaýyn, şonuň üçin stiliň içine girmeýär.Ak terrazzo a ...
  Koprak oka
 • Sement we epoksi terrazzonyň ulanylyşynyň daşky gurşawa täsiri

  Karz talaplary Mümkin bolan nokatlar Terrazzonyň goşandy MR Kredit: Durmuş sikliniň täsirini azaltmak opsiýasy 3. Gurluşyk we materialdan peýdalanmak 2-4 Bar bolan poly täzeden polatlamak MR Karzy: Önümi açmak we optimizasiýa - Çig mallary gözlemek 2. Leadersolbaşçylyk goşmaça .. .
  Koprak oka