• head_banner_01

Ösüş kursy

Ösüş kursy

  • Terrazzo daşyň täzelenmegini berýär, IOKA-nyň täzelenmegini berýär, ony ösdürmek we kämilleşdirmek üçin ähli güýjümizi sarp etdik.
  • Daşky gurşawy goramagyň ýüregi bilen, jenapLin durnukly ösüş önümlerini gözläp, kompaniýanyň strategiýasyny düzdi.Şonuň üçin terrazzo zawody guruldy.Daşlary gaýtadan işlemegiň galyndylaryny sement bilen ulanmak, daşyň täzelenmegi.
  • IOKA STONE topary maşgalalaryň ähli önümleriniň sözüň üstünde satylmagyna kömek etmek üçin döredildi.
  • Jenap Liniň kömegi bilen iki lttle dogany, giýewisi we iki ogly hemmesi bu daş ugry boýunça üstünlik gazandylar we eýýäm öz daşlaryny gaýtadan işleýän zawodlaryny döretdiler.Şondan bäri özara görnüşli maşgala daş söwdasy ýüze çykdy.
  • Müşderileriň we dostlaryň goldaw bermegi bilen, NEWSTONE zawody gaty çalt ösýär, jenap Lin Jiangxi-de Pearl White granit üçin ýörite ikinji zawod gurdy.
  • Enterpriseapon kärhanasynyň höwesi bilen, dogduk şäheri Sýamen şäherinde NEWSTONE gaýtadan işleýän zawod döretdi.
  • 5 ýyllap zähmet çeken jenap Lin, hünäri we konsentrasiýasy sebäpli ýapon kärhanasynda QC bolmak üçin işe alyndy.
  • Dörediji jenap Lin Guşeng daş karýerasyna başlady.